Projekty

Články k projektům

Zobrazit

Vietnamské centrum pro zdravou rodinu (2023 - 2026)

Projekt s názvem "Vietnamské centrum pro zdravou rodinu", reg. č. projektu CZ.03.02.01/00/22_043/0001527, realizuje aktivizační program pro vietnamské rodiče ke spolupráci s dětmi, zahrnující též poradenskou činnost, semináře a dvoulektorovanou výuku českého jazyka.

 

 

Detail

Nová forma podpory vietnamských rodičů s dětmi (2023 - 2026)

Projekt s názvem "Nová forma podpory vietnamských rodičů s dětmi", reg. č. CZ.03.02.02/00/22_017/0001409, reaguje na identifikovaný problém nedostatečných kompetencí některých vietnamských rodičů pro výchovu dětí a jejich školní docházku v českém systému. Tato skutečnost může v důsledku způsobit ohrožení či sociální vyloučení jejich dětí v rámci naší společnosti. Cílem projektu je proto jednak vyškolení a trénink mentorů pro práci s touto ohroženou skupinou a jednak realizace motivačního programu pro vietnamské rodiče k aktivní spolupráci s dětmi.

Detail

Foreigner SEA-l of approval (2023)

Projekt s netradičním názvem "Foreigner SEA-l of approval" byl podpořen v rámci Programu v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2023 - Aktivit na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze - kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce.

Detail

MČ Praha 12 - integrace cizinců ve vzdělávání (2023)

Projekt s názvem "MČ Praha 12 - integrace cizinců ve vzdělávání", jehož dílčí součástí je projekt SEA-l  "Tlumočení/překlady a konzultace", je podpořen v rámci Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2023 a navazuje na úspěšnou spolupráci SEA-l a MČ Praha 12 v minulých letech.

Detail

Integrace cizinců v MČ Praha 12 (2022)

V pořadí pátý projekt ve spolupráci s touto pražskou městskou částí. Opět se naše aktivity zaměří zejména na zlepšení komunikace vietnamských rodičů, dětí a škol v lokalitě.

Detail

Komunitní centrum interkulturní mediace mezi školou, rodiči a dětmi (2021 - 2023)

Projekt "Komunitní centrum interkulturní mediace mezi školou, rodiči a dětmi“, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017153, tematicky navazuje na předchozí dva projekty rodinného komunitního centra, realizované mezi lety 2017 – 2021. Pokračuje v programu podpory inkluze pro rodiče a děti z řad (nejen) vietnamských imigrantů. Inovativní je především v intenzivním zapojení interkulturně zaměřených pracovníků různých institucí pracujících s cizinci.

Detail

Integrace cizinců v MČ Praha 12 (2021)

V pořadí již třetí projekt ve spolupráci s touto pražskou městskou částí. V tomto roce se vedle obvyklých aktivit více zaměříme na práci s rodiči, kterým nabídneme nejen semináře a konzultace s odborníky, ale i nová osvětová videa z naší produkce na téma rodiče, dítě a škola.

Detail

Integrace cizinců v MČ Praha 12 (2020)

Projekt navazující na poskytování tlumočených odborných konzultací a interkulturních mediací, tlumočení a překladů pro děti, rodiče a školy v Městské části Praha 12 v minulých letech.

Detail

Adaptační program pro imigranty ve výkonu trestu (2020 - 2021)

Předmětem projektu je realizace integračně-resocializačního programu a poskytování poradenství česko-vietnamskými interkulturními asistenty pro cílovou skupinu odsouzených ve Věznici Bělušice.

 

Detail

Poradenské středisko v rámci Interkulturního rodinného česko-vietnamského komunitního centra Libuš (2019 - 2021)

Cílem projektu je poskytování aktivit, které byly identifikovány jako potřebné v průběhu trvání projektu rodinného česko-vietnamskéo komunitního centra v letech 2017 – 2018. Zejména se jedná o odborné konzultace, tlumočení a interkulturní mediaci a intervenci rodičům a dětem, školám, školkám i dalším odborníkům přicházejícím do styku s (nejen) vietnamskými dětmi a rodiči.

 

Detail

Integrace cizinců v MČ Praha 12 (2018-2019)

Projekt založený na řešení tzv. interkulturních případů a jednotlivých složitých interkulturních intervencí v rámci vybraných institucí, zejména ZŠ v MČ Praha 12. V rámci projektu se mediátoři snaží o efektivnější vzájemné pochopení vzniklých situací a pomoc zúčastněným stranám nalézt řešení (jednání s dětmi "bez pobytu", podněcování rodičů v komunikaci v daných kauzách, motivace rodičů k řešení, prevence nedorozumění způsobených interkulturními rozdíly apod.). Dochází k odborným poradenstvím, tlumočení, mediacím, překladům, koordinaci.

Detail

Interkulturní rodinné komunitní česko-vietnamské centrum Praha-Libuš (2017-2018)

Projekt Interkulturní rodinné komunitní česko-vietnamské centrum Praha-Libuš nabízí rozličné aktivity určené rodičům a dětem, školám a školkám i dalším odborníkům, přicházejícím do styku s vietnamskými dětmi a rodiči.

Detail

SEA-l – vstup do Evropy a moderních technologií (2016-2017)

Cílem projektu je rozvoj kmenových aktivit SEA-l a zajištění další budoucnosti pro celý spolek a jeho aktivní členy. SEA-l patří mezi nejvíce exponovaná informační centra o Vietnamu a vietnamské kultuře v České republice. Nová doba i nástroje si však žádaly rychlejší a efektivnější cestu ke svým uživatelům, proto jsme se rozhodli inovovat rovněž veškerou webovou prezentaci, včetně nabídnutí jejího obsahu nejen v české, ale i v anglické a vietnamské mutaci. Novým webovým stránkám jsme věnovali přehlednější tematickou strukturu, rozcestník pro konkrétní cílové skupiny, moderní design i funkce.

Detail

Integrační vzdělávání vietnamských odsouzených ve Věznici Kynšperk (2016-2017)

Předmětem projektu je realizace integračně-resocializačního programu pro cílovou skupinu odsouzených a mentoring pro skupinu již existujících či nově vzniklých akreditovaných a aktivních interkulturních česko-vietnamských asistentů/tek.

Detail

Nová výzva – od interkulturní asistence k interkulturní mediaci (2015)

V návaznosti na školení vlastních aktivních členů v předchozím roce, kteří se vzdělávali na úrovni interkulturní asistence, rozhodli jsme se podpořit celý tým tak, aby byl schopen řešit i komplexní problémy týkající se integrace, komunitního vyjednávání apod. Etablováním interkulturní mediace se SEA-l dlouhodobě věnuje a její rozvoj představuje pro něj novou výzvu. Také imigrační politika ČR začíná využívat nástroj interkulturní mediace, jejímž cílem je minimalizace napětí plynoucího ze setkávání většinové a menšinové kultury a posilování sociální soudržnosti.

Detail

Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Jihomoravském kraji (2014-2015)

Míra integrace imigrantů se liší v závislosti na specifikách každého etnika - odlišné postavení, složité podmínky pro začlenění, kulturní původ, povědomí o právním prostředí ČR atp. Dostupnost informací vede k různé míře sociálního začlenění nebo vyloučení. Pro integraci cizinců, resp. znevýhodněných vietnamských imigrantů ve společnosti a na trhu práce ČR, jsou potřební kvalifikovaní interkulturní asistenti. Projekt byl určený pro mladé Vietnamce z Jihomoravského kraje hovořící česky a vietnamsky, kteří měli zájem stát se tímto interkulturním zprostředkovatelem/kou. Realizovali jsme jej ve spolupráci s partnerem projektu VOLONTÉ CZECH o.p.s a otevřel nám cestu k řadě užitečným kontaktům na Moravě.

Detail

Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů (2013-2014)

Také v dalším projektu zaměřeném na podporu občanů vietnamské národnosti při vstupu a trvalém zařazení na trhu práce v ČR jsme vyškolili potřebné česko-vietnamské asistenty/ky, po letech opět v Praze. Společně s partnerem projektu VOLONTÉ CZECH jsme tímto programem reagovali jednak na rostoucí požadavky řady veřejných i podnikatelských subjektů (MPSV, MV, Policie ČR, Integrační centra pro cizince ČR, Charita ČR, Dům národnostních menšin, automobilové podniky řady TRW, advokátní a exekuční kanceláře, nemocnice, školy aj.) na zajištění kvalifikovaného oboujazyčného česko-vietnamského asistenta, jednak na požadavky samotných Vietnamců, kteří s námi spolupracovali na řadě projektů jako volontéři, ale chyběl jim odborný základ pro výkon pozic česko-vietnamských asistentů.

Detail

Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Karlovarském kraji (2013-2014)

Prioritou projektu bylo poskytnutí interkulturního školení vhodného pro mladé Vietnamce vzdělané českým systémem a současně vyrůstající v odlišném sociokulturním prostředí, které tvoří jejich "komunita", resp. vietnamská menšina v ČR. Poskytnutí vzdělání česko-vietnamského interkulturního asistenta a lektora nebylo jedinou předností projektu. Úspěšným absolventům nabídl projekt rovněž tréninková pracovní místa u realizátora projektu nebo zprostředkovaná nová pracovní místa u jiných zaměstnavatelů – veřejných podnikatelských subjektů se zaměřením na Vietnam či migraci z Vietnamu.

Detail

Profesionalizace odborného interkulturního česko-vietnamského týmu občanského sdružení Klubu Hanoi (2013-2014)

Klub Hanoi od doby svého založení do roku 2006 existoval sice na profesionální, avšak čistě dobrovolnické bázi. Jeho snahou bylo položit základy kulturního přemostění mezi srdcem Evropy a Jihovýchodní Asií, Vietnamem zvláště. Postupně se však o jeho činnost a zejména o projekty a informace na téma vietnamská kultura a komunita v ČR zvedl takový zájem, že musel začít na svoji činnost žádat o finanční prostředky. Po 10 letech se povedlo získat projekt i pro Klub Hanoi samotný.

Detail

Vytvoření sítě česko-vietnamských interkulturních asistentů v ČR - Karlovy Vary, Cheb (2013)

Také v rámci tohoto projektu jsme vyškolili nové česko-vietnamské interkulturní asistenty, konkrétně v Karlových Varech. Takto zaměřený kurz jsme v Karlovarském kraji realizovali jako první z organizací vůbec. V Karlových Varech jsme navíc založili interkulturní a právní poradnu, v níž měli možnost poskytovat žádané a potřebné služby úspěšní absolventi zmíněného kurzu.

Detail

Podpora a zařazení vietnamských imigrantů na trh práce profesním vzděláváním (2012-2014)

Do ČR přijelo ve své době mnoho mladých Vietnamců, kteří zde však nenašli vysněné uplatnění, mnozí se navíc dostali do ekonomické tísně a museli být podporováni rodinou z Vietnamu, ačkoli jejich původní představa byla příjmem z ČR rodinu ve Vietnamu zabezpečit. Tento projekt cílil cestou intenzívní individuální podpory na pracovní integraci legálně žijících mladých Vietnamců v ČR ve věku do 25 let, kteří měli slabý profesní potenciál a nízkou úroveň češtiny, avšak chtěli v ČR žít a pracovat.

Detail

Projekt EURES

Cílem projektu podpořeného mezinárodní sítí zaměstnanosti EURES bylo přispění k integraci cizinců z Vietnamu, Mongolska, Číny, Ruska a Ukrajiny do české společnosti prostřednictvím propagace role interkulturních asistentů. V rámci zmíněného projektu jsme iniciovali jednání se zástupci relevantních institucí, abychom ověřili možnosti akreditace této role nyní i v budoucnu, přispěli k přesnější představě o její definici, zahájili propagaci nových interkulturních asistentů mezi jednotlivými klienty i organizacemi a zvyšováním povědomí o nich současně zvýšili možnost jejich uplatnění.

Detail

Vzdělání a multiplikace sítě trenérů odborného vzdělávání ve VSR (2011-2013)

V reakci na vývoj situace v oblasti vietnamské migrace do ČR jsme se začali více zaměřovat nejen na integrační aktivity v ČR, ale i na rozvojové projekty ve Vietnamu. V roce 2011 získal Klub Hanoi tříletý projekt rozvojové spolupráce v oblasti reforem odborného vzdělávání.

Detail

Informační servis pro vietnamské migranty v ČR / Better Information for Better Migration (2011-2012)

Ústecký kraj zaznamenává po Praze druhou největší koncentraci Vietnamců v ČR. Zatímco však v hlavním městě existuje řada organizací věnující se cizincům, Ústecký kraj byl službami pro migranty pokrytý jen velmi málo. Klub Hanoi zde realizoval projekt zaměřený speciálně na vietnamské klienty, konkrétně v Chomutově: Vyškolili jsme zde další česko-vietnamské interkulturní asistenty, otevřeli právní poradnu a poskytovali terénní poradenství a asistované doprovody. V rámci projektu proběhl též výzkum zaměřený na sociálně-ekonomickou situaci a problémy vietnamské komunity, který byl v tomto kraji realizován vůbec poprvé.

Detail

Spokojené sousedství - česko-vietnamský integrační projekt nejen pro městskou část Praha Libuš (2011-2012)

Projekt se soustředil na řešení konkrétních problémů sousedského a interkulturního soužití mezi českými a vietnamskými subjekty. Systematicky pracoval s obyvateli městské části Praha Libuš (Čechy i Vietnamci) a podporoval je v řešení sousedských sporů a nedorozumění formou mediace, zajišťováním tlumočení a interkulturní asistencí. Součástí projektu byla také práce s médii. Stále jsme připraveni nabízet novinářům nejen informace na výše zmíněné téma, ale i poskytovat kontakty a zprostředkovávat tlumočení.

Detail

Integrační vzdělávání vietnamských migrantů (2009-2011)

Tento projekt byl prvním velkým, tříletým projektem, na jehož realizaci se Klub Hanoi ve spolupráci se společností InBit ČR významně podílel. Díky němu jsme vyškolili první profesionální česko-vietnamské interkulturní asistenty/ky a v červnu 2009 se nám konečně podařilo otevřít kancelář a poradnu, a to přímo v centru dění – v areálu Sapa na Praze Libuši.

Detail