Články k projektům

Poradenské středisko v rámci Interkulturního rodinného česko-vietnamského komunitního centra Libuš - závěr

31. srpna 2021 jsme ukončili projekt s názvem Poradenské středisko v rámci Interkulturního rodinného česko-vietnamského komunitního centra Libuš, reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000716. Jaké výstupy projekt přinesl?

S ohledem na místo našeho působení, které je patrné již v názvu projektu, pokračovala naše spolupráce s MČ Libuš. Úřad MČ se zapojoval zejména v řešení některých případů týkajících se vietnamských rodičů, ale podílel si i na spoluorganizaci metodických setkání v rámci spolupráce mezi školami a dalšími zařízeními pracujícími s dětmi s OMJ (Diagnostické centrum pro děti cizince, OSPOD, Pedagogicko-psychologická poradna apod.).

Intenzivní spolupráce v MČ Libuš trvá se školami a školami a školkami, konkrétně ZŠ Meteorologická a MŠ a ZŠ Smolkova, MŠ K Lukám a MŠ Mezi domy. Zmíněné MŠ využívají našich zkušeností k vzdělávání svých zaměstnanců v oblasti inkluze, začala zde působit též interkulturní asistentka doporučená naší organizací.

Dále jsme rozvíjeli spolupráci s MČ Praha 11, která začala využívat zejména našich služeb pro děti s OMJ, velmi aktivní je na tomto poli též MČ Praha 12, a to v oblasti inkluze cizinců/rodin s dětmi žijících v této MČ. Některé školy Prahy 12 projevily zájem i na organizaci seminářů pro rodiče.

Za celý projekt jsme pracovali celkem se 188 klienty a s více než 140 dětmi.

Odborné konzultace

V rámci působení Poradenského střediska ve spolupráci s MČ Libuš proběhlo na 520 konzultací, jichž se zúčastnilo 163 osob.

Témata konzultací:

  • Právní konzultace: problémy s pobytem dospělých a dětí, zaměstnávání – problémy se zaměstnavatelem, péče o děti – intervence OSPODU a školy, zadlužení, sociální dávky apod.
  • Psychologické a pedagogické: terapeutické intervence, výchova a vedení dětí, příprava dětí na školní docházku a inkluzi, krizová intervence, krize v rodině.

Interkulturní mediace

Celkem jsme realizovali 76 interkulturních mediací, kterých se zúčastnilo 45 osob.

Mediace jsme volili ve chvíli, kdy docházelo k neefektivnímu přenosu informací mezi vietnamskou a českou stranou. Někdy jsme k nim přikročili i preventivně s cílem efektivní komunikace mezi oběma stranami hned od počátku, a to i pro rodiny, kterým byla poskytnuta podpora při shánění bydlení, zápisu k lékaři, utváření strategie dalšího postupu apod.

Problematika se týkala řešení domácího násilí, prodlužování pobytu, školní docházky, zdravotního vyšetření či řešení závažných výchovných problémů ve škole. Kromě interkulturního mediátora, tlumočníka a komunikujících stran tedy bývali přítomní v závislosti na řešené problematice další odborníci - odborní pracovníci škol, sociálních zařízení OSPOD, psychologové, advokáti, ředitelé škol, učitelé, lékaři apod.

Metodická setkávání

V průběhu projektu jsme uspořádali 8 metodických setkání za účasti 10 osob z řad interkulturních asistentů. Zajímali nás nejen jejich zkušenosti, ale zejména terminologické otázky při odborném tlumočení, postup při řešení zátěžových kauz, integrační legislativa a její aplikace.

Současně jsme na základě těchto setkání připravili metodické texty, které jsme publikovali v rámci metodického sborníku pod názvem Inspirace k diskusi odborníků pracujících s osobami s odlišným kulturním zázemím (klienty z vietnamského kulturního okruhu).

Sborník obsahuje 101 stran textu zkušeností organizace, jednotlivých interkulturních pracovníků, pedagogů a dalších odborníků pracující s cizinci (Vietnamci). 

 

Realizátor a partneři projektu:

Projekt reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000716
PORADENSKÉ STŘEDISKO V RÁMCI INTERKULTURNÍHO CENTRA RODINNÉHO ČESKO-VIETNAMSKÉHO KOMUNITNÍHO CENTRA LIBUŠ

Podporujeme společné chvíle volného času, vzájemné diskuze a získávání zkušeností v různých oblastech mezi různými generacemi a různými kulturami.