Články k projektům

Co se podařilo v (nejen) Chomutově

K poslednímu září tohoto roku skončil osmnáctiměsíční projekt Klubu Hanoi, podpořený Nadací Open Society Fund Praha a realizovaný zčásti v Ústeckém kraji (s ohledem na vysoký počet vietnamských rezidentů a současně nedostatek informací o jejich životě) a zčásti v Praze. Jak byl úspěšný, se dozvíte v následujících odstavcích.

Hlavním cílem projektu bylo posílení orientace vietnamských imigrantů v českém institucionálním prostoru a v možnostech na trhu práce bez závislosti na placených službách vietnamských prostředníků (tzv. dich vu), poskytujících ve vlastním zájmu omezené a mnohdy i nesprávné informace.

Školení česko-vietnamských interkulturních asistentů

Jedním z nástrojů bylo rozšíření vzdělání těm, kteří mají schopnosti a kapacitu stát se profesionálními česko-vietnamskými interkulturními asistenty a tlumočníky – tedy funkčním mostem mezi vietnamskými imigranty s jazykovou a kulturní bariérou a českými institucemi a NNO. Jedná se o v pořadí druhý kurz interkulturní asistence, jenž KH pořádal, a první takto orientovaný kurz svého druhu v ČR, na jehož metodiku dnes další NNO navazují s naší pomocí.

Vybraní účastníci se znalostí češtiny a vietnamštiny absolvovali 150 hodin školení (bloky seminářů věnované komunikaci, právu, profesionálnímu poradenství, interkulturní asistenci a tlumočení) a úspěšní absolventi získali osvědčení MŠMT a oficiální doporučení KH. Dle očekávání pak spolupracovali na všech aktivitách projektu: výzkum, terénní poradenství, tlumočení, lektorování, asistované doprovody. Některé absolventy využily (a podnes využívají) i další organizace/instituce: např. MÚ Praha 4 – Libuš, InBáze Berkat, Meta, Lačhe Čhave, La Strada, IOM, Správa Uprchlických zařízení MV ČR, Policie ČR; všechny tyto organizace projevují o česko-vietnamského interkulturního asistenta/tlumočníka velký zájem také do budoucna.

Výzkum aktuální situace Vietnamců v Ústeckém kraji

Ačkoli v Ústeckém kraji pobývá po Praze největší počet vietnamských imigrantů v ČR, výzkum zaměřený na jejich sociálně-ekonomickou situaci a problémy zde byl realizován vůbec poprvé.

V jeho rámci bylo uskutečněno 46 rozhovorů s vietnamskými obyvateli okresu Chomutov. Chomutov jsme vybrali coby výzkumnou lokalitu z několika důvodů: patří k okresům s nejvyšším počtem Vietnamců v regionu, současně se jedná o jedno z tradičních vietnamských center napojených na Prahu a rovněž o poměrně výraznou komunitu v poslední době. V kombinaci kvantitativního i kvalitativního výzkumného šetření jsme zjišťovali specifika života Vietnamců v Chomutově ve srovnání s reáliemi v Chebu a v Praze, kde jsme již podobné výzkumy realizovali.

Podrobná výsledná zpráva z výzkumu obsahuje jednak charakteristiku respondentů z hlediska jejich vzdělání, důvodu k migraci do ČR, popisu běžného pracovního dne, ekonomických toků, rodinného zázemí, vztahu k majoritě a její kultuře, jednak jejich sociálně-ekonomické problémy a strategie jejich řešení. Vzniklou výzkumnou zprávu pokládáme za velký přínos nejen pro další nastavování integračních strategií v regionu. Věříme, že poslouží zainteresovaným neziskovým organizacím a státním institucím, ale i studentům při psaní diplomových a bakalářských prací apod. Zpráva z výzkumu je k dispozici ke stažení na našich stránkách.

Právní poradenství v Praze a v Chomutově

Ke klíčovým aktivitám projektu patřilo rovněž velice potřebné právní poradenství, poskytované díky podpoře Nadace OSF Praha vietnamským klientům zdarma. Jejím cílem bylo zmírňování nejrozšířenějších problémů vietnamských imigrantů, jako jsou dluhy, exekuce, problémy s pobytem, pracovně právní vztahy atp.

Právní poradenství probíhalo jednou týdně v poradně KH na pražské Sapě a v nově zřízené kanceláři KH v Chomutově, na obou místech jej poskytoval s pomocí tlumočnice dlouhodobý spolupracovník a člen KH JUDr. Matouš Jíra. Cílem poradenství nebylo vyřešit problémy klientů za ně, ale pomoci jim, aby je dokázali vyřešit s podporou právníka sami. Každý klient byl úmyslně zapojován do procesu, což podporovalo jeho samostatnost při řešení obdobných kauz v budoucnosti. Tento přístup lze pokládat za základní princip naší poradny a je v opozici s tím, co nabízejí nelegální zprostředkovatelé, kteří úmyslně neprozrazují svým klientům, jakým způsobem lze kauzy řešit, ani jak se do problematické situace vůbec nedostat.

Celkový počet podpořených klientů od června 2011 do září 2012 činí 139 osob. Třeba však podotknout, že někteří klienti se do poradny vracejí a obvykle navštíví poradnu 3x - 6x, než dojde k vyřešení problému; některé kauzy musí být znovu otvírány, doplňovány, případně se problém přesune do jiné oblasti klientova života. Počet uskutečněných poradenských kauz je tedy o mnoho vyšší. Přínosem poradenství je také osvětová a preventivní činnost, kterou považujeme za neméně důležitou.

Terénní poradenství a asistované doprovody

V návaznosti na výše zmíněné poradenství a výzkumné šetření probíhaly též poslední aktivity projektu. Terénní poradenství jsme zařadili na základě zkušeností s výzkumy ve vietnamské komunitě v předchozí době, kdy většina oslovených respondentů využila rozhovoru k řešení nějakého problému, se kterým se zrovna v rámci svého pobytu a práce v ČR potýkala. Vyškolení asistenti v roli tazatelů mohli na dotazy reagovat daleko pružněji a účinněji. Vycházeli jsme rovněž z mnohokrát potvrzené zkušenosti, že osobní kontakt je ve vietnamské komunitě nejefektivnější, také co se týče šíření povědomí o projektu a možnosti bezplatného právního poradenství v Chomutově a Praze.

Cílem asistovaných doprovodů pak bylo naučit klienty správnému postupu při řešení záležitostí na úřadech. Tento způsob podpory považujeme za velice důležitý v návaznosti na poradnu - klientům nestačí poradit teoreticky v kanceláři, klient musí být jednou procesem proveden, aby si byl příště schopen poradit sám, případně pomoci někomu dalšímu.

Celkově jsme podpořili asistovanými doprovody 91 klientů. Ovšem vzhledem k tomu, že s některými klienty asistenti realizovali více doprovodů, celkem byl v rámci projektu uskutečněn více než dvojnásobek doprovodů vietnamských imigrantů na nejrůznější úřady a instituce v  Ústeckém kraji (Chomutov, Most, Teplice, Bílina aj.) i v Praze.