Video

SEA-l Kinh tế và pháp luật - Cách điền hợp đồng thuê nhà

Nhà ở là một trong những điều kiện cơ bản nhất cho cuộc sống chất lượng. Hợp đồng thuê nhà có thể bảo vệ hiệu quả những chất lượng này ở một mức độ nhất định. Trong hợp đồng nên có những điều khoản gì?