Video

Bố mẹ xa con ntuổi trẻ

 

 

Dự án khu vực số CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000207

Trung tâm cộng đồng và gia đình văn hoá Séc - Việt tại Praha Libuš

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ trong những giây phút rảnh rỗi dành cho nhau, những cuộc trao đổi ý kiến và cùng nhau học hỏi kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực đa dạng giữa các thế hệ và văn hoá khác nhau.