Video

(Được lọc theo danh mục:Chúng ta học tiếng Séc - những klip của SEA-l) - Loại bỏ bộ lọc

T Séc SEA-l phát âm bảng chữ cái

Bài đầu tiên giới thiệu một trong những chủ đề chủ yếu những mà thỉnh thoảng những học viên bỏ qua – phát âm, đánh vần.
đọc thêm

T Séc SEA-l đại từ nhân xưng

Chúng ta cần đại từ nhân xưng để xưng hô một cách lịch sự, chia động từ v.v.
đọc thêm

T Séc SEA-l động từ BÝT

Động từ BÝT là một trong những động từ cơ bản duy nhiên bất quy tắc nhiều và sử dụng được nhiều.
đọc thêm

T Séc SEA-l những động từ có đuôi -AT /mà không -OVAT/

Chúng tôi giới thiệu với các bạn nhóm động từ mà có đuôi chia như nhau gồm chữ „Á“.
đọc thêm

T Séc SEA-l cách 4_đối cách

Những danh từ mà ở trong tiếng Việt đứng sau động từ thì chúng ta chuyển sang tiếng Séc bằng cách bốn – đối cách.
đọc thêm

T Séc SEA-l cách 6_địa cách

Khi chúng ta chỉ vị trí của ai nào đó hoặc của cái gì đó, chúng ta sử dụng cách sáu là địd cách.
đọc thêm

T Séc SEA-l chia các động từ có quy tắc khác

Khi chúng ta biết chia nhóm đầu tiên của động từ rồi thì chúng ta dễ học được cách chia ba nhóm còn lại.
đọc thêm

T Séc SEA-l thời gina quá khứ

Khi người Séc kể chuyện thì khi nào cũng dùng thời gian quá khứ.
đọc thêm

T Séc SEA-l số từ và cách sử dụng số

Nói về số thì chúng ta dùng được số từ, số thứ tự, danh từ gọi số.
đọc thêm

T Séc SEA-l thời gian tương lai

Nói về tương lai.
đọc thêm