Video

Đe dọa con mình

Ở trong khuôn của dự án chúng tôi đang thực hiện hoạt động với các phụ huỳnh, giáo viên, chuyên gia tâm lỹ và sư phạm, trẻ em. Hơn hai năm chúng tôi hỗ trợ các bên đối tượng hai văn hoá Séc Việt để giáo tiếp được hiểu quả hơn. Trong thời gian đó chung tôi đã nghe thấy một vải câu phụ huỳn nói với con mình rất thường xuyên.

Chúng tôi đã quyết định cho các bạn xem một số ví dụ và cùng những người chuyên gia suy nghĩ về vấn đề những câu nói của bố mẹ có thể ảnh hưởng cháu nhỏ như thế nào? Cách nào mà thay đổi cách ứng xử với các đứa bé nếu cần thiết.

Chúng tôi hy vọng hai video này sẽ tạo ra cơ hội để suy nghĩ và có nhiều ý kiến hay.

 

Dự án khu vực số CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000207

Trung tâm cộng đồng và gia đình văn hoá Séc - Việt tại Praha Libuš

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ trong những giây phút rảnh rỗi dành cho nhau, những cuộc trao đổi ý kiến và cùng nhau học hỏi kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực đa dạng giữa các thế hệ và văn hoá khác nhau.