South East Asia – liaison, z. s.

Lịch sử của chúng tôi

SEA-l - Klub Hanoi xưa  được thành lập vào năm 2002 bởi các sinh viên đi thực tập tại Hà Nội (bây giờ đã là các sinh viên tốt nghiệp) ngành Việt Nam học - Khoa Triết trường Đại học tổng hợp Sác – lơ. Ban đầu dự định như là một tổ chức không chính thức của sinh viên

Thêm

Điều lệ

Điều lệ của tổ chức South East Asia - liaison, z. s. hiện thị file PDF bằng tiếng Séc.

Tải xuống

Điều kiện ràng buộc chung cho các khóa học tiếng theo nhóm của hội

Điều kiện ràng buộc chung cho các khóa học tiếng theo nhóm của hội South East Asia - liaison, z. s. hiện thị file PDF bằng tiếng Việt.

Tải xuống